Transparència

Mostrar

	 La Llei 4/2008, de 24 abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
	 preveu la regulació de la actuació de les entitats sense ànim de lucre
	 catalanes, com es el cas de la Federació. Exigeix un funcionament intern
	 que segueixi els principis de bona gestió i transparència. En concret la
	 llei parla del deure de donar transparència als comptes anuals que 
	 s'imposa a les associacions declarades d'utilitat pública.
	 
	 El concepte transparència vol dir:
	 
		A) La claredat en tot allò que la Federació fa o no fa.
	 	
		B) La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella conèixer i descobrir
		  el funcionament i identitat de la entitat.

	 Complint amb aquests prefectes, podeu consultar els següents aspectes:

		•Comptes Anuals
		  -2017
		  -2018
		•Pressupost
		  -Pressupostos aprovats Assemblea General 2017
		  -Pressupostos aprovats Assemblea General 2018
		•Auditoria
		  -Auditoria 2019
		•Patrimoni
		
			PATRIMONI A 31.12.2018
			En compliment del que disposa la Llei 19/2014, del 29 de
			desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
			govern es declara que la FCJIDA no té cap bé patrimonials al
			seu patrimoni.
	
		•Informació Institucional
			INFORMACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
			JUDO I DISCIPLINES ASSOCIADES
	
		  1.- NORMATIVA APLICABLE
			✔ Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova
			el text únic de la llei de l’esport.
			✔ Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de
			Catalunya, modificat pel decret 55/2012, de 29 de maig.
			✔ Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el
			decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de
			Catalunya.
			✔ Estatuts Federatius.
			✔ Reglament Jurisdiccional.
					-Estatuts
			
		  2.- FUNCIONS
			
			Correspon a la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades, en desenvolupament
			de l’objectiu previst a l’article 1, la realització de les funcions següents:
			
			A)La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de
			 les activitats pròpies de la seva modalitat esportiva i de les disciplines esportives derivades,
			 com també, de les especialitats esportives desglossades d’aquestes d’acord amb els Reglaments
			 esportius aprovats per la Federació, a Catalunya.
			
			B)L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives
			 oficials de Catalunya.
			
			C) La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport.
			
			D) La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport.
			
			E) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport.
			
			F)L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques
			 que configuren l’ens federatiu.
			 
			G)La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació.
			
			H)La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives amb
			 altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’Estat espanyol com internacionalment.
			 
			I)L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de
			 la modalitat o disciplina corresponent, així com la preparació necessària.
			
			j)L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, l’esport
			 d’èlit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.
			 
			k)La col∙laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i universitari.
			
			L)Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, professors, àrbitres,
			 jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als
			 clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals, si és dóna el supòsit.
			 
			M)Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit
			 de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i
			 internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.
			 
			N)Expedir llicències d’activitat física per poder dur a terme la pràctica de l’activitat física
			 o esportiva organitzades fora de l’àmbit de la competició federada i escolar i per a 
			 participar en qualsevol activitat física i esportiva organitzada.
				
			O)El control, en primera instància, dels processos electorals que es realitzin en el si de la
			 Federació.
			 
			P) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
				
			Q)Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.
			
			R)Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal∙lacions 
			 esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la 
			 pràctica esportiva.
				
			S)En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les 
			 modalitats o disciplines esportives previstes.
			 
		  3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA Institucional
			
			  Òrgans de govern
				
			  Els òrgans de govern de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades són:
				
				 A) L’Assemblea general
					
				 B) La Junta directiva.
					
			 Òrgan complementari dels òrgans de govern
				
				L’òrgan complementari dels òrgans de govern de la Federació Catalana de Judo i Disciplines
				Associades és la Comissió permanent.
				Òrgans col∙laboradors: tècnics i consultius Els òrgans col∙laboradors de la Federació Catalana
				de Judo i Disciplines Associades són:
				
					A) Departament de formació.
					
					B) Departament d’àrbitres i/o jutges.
					
					C) Departament de tècnics o professors.
					
					D) Departament Esportiu
					
					E) Assessoria Jurídica

			4.- ORGANIGRAMA
			 -Junta Directiva
			
			5.- ACTIVITATS
			 -Memories Esportives
						
		 •Informació Econòmica
		
			1. CONTRACTES I CONVENIS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
			
			
			2. SUBVENCIONS I AJUTS PÙBLICS
			
		
			3. RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS
			 ELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA FCJIDA NO SÓN RETRIBUÏTS.